ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.plWentylatory dachowe PAMPERO-250

Szczegóły dotyczące podłączeń elektrycznych i sterowania znajdziesz

TUTAJ

OPIS TECHNICZNY

Wentylatory dachowe typoszeregu [PAMPERO] klasyfikowane są w grupie wentylatorów promieniowych z tworzyw sztucznych z wyrzutem pionowym .
Wentylatory typoszeregu [PAMPERO] przeznaczone są do pracy we wszystkiego rodzajach instalacjach wentylacji bytowej i przemysłowej ogólnego przeznaczenia .
Cechą wyróżniającą typoszereg wentylatorów [PAMPERO] jest zastosowanie silników elektronicznie komutowanych [EC] , co pozwala na ich wysoką regulacyjność . Płynną regulację obrotów roboczych wentylatora uzyskuje się poprzez podłączenie do listwy zaciskowej zadajnika obrotów [ZDA 500].
Zadajnik [ZDA 500] dostarczany jest z wentylatorem.

Świadomość wyboru właściwego, skutecznego sposobu wentylacji budynków mieszkalnych, od dawna jest celem działań projektowych naszych projektantów, coraz powszechniej również zakorzenia się w umysłach zarządców budynków jak również bezpośrednio inwestorów i osób eksploatujących obiekty.
Wybór pomiędzy wentylacją grawitacyjną a mechaniczną, czasami nawet hybrydową jest tematem codziennym w projektach naszych instalatorów, którzy zgodnie z najlepszą techniczną wiedzą, chcą za-
proponować projekt optymalny-skuteczny, zarazem oszczędny, rygorystycznie utrzymujący normatywy wywiewu dla pomieszczeń a zarazem elastycznie dopasowujący się do wymagań dobowego zapo-trzebowania na powietrze wentylacyjne.

Wentylować grawitacyjnie – tak, hybrydowo – owszem, ciekawie i bardzo finezyjnie, ale gdy w grę wchodzi tylko mechaniczny sposób usuwania powietrza, to który system wentylacyjny wybrać i jakie wentylatory zastosować? Mnogość oferty rynkowej daje szeroki ale niełatwy wybór. Sprostać przecież należy ostrym wymaganiom akustycznym, zapewnić normatywy higieniczne, brać pod uwagę uciążli-wość akustyczną, zmienność potrzeb wentylacyjnych w okresie dobowego zapotrzebowania, uwzględ-niając stale rosnący koszt energii elektrycznej i próbować sprostać wymaganiom w przepisach normy energetycznej budynków.

Przeanalizujmy w świetle powyższych argumentów przydatność wentylatorów rodziny Pampero, które niedawno pojawiają się na naszym rynku. Sercem wentylatora jest wysokosprawny wirnik promieniowy
z energooszczędnym silnikiem produkcji firmy Ebmpapst.

Rys.1. Układ wirujący wentylatora Pampero-315

Nowatorskie rozwiązanie napędu już od kilku lat staje się standardem na rynkach Europy zachodniej. Silnik EC pozwala przy niskim zastosowaniu mocy napędzać wirniki o wyższych parametrach prze-pływowych i pozwala w swojej konstrukcji na pełno zakresową regulację obrotów silnika wentylatora. Inwestor stosuje więc maszynę, której pracę może indywidualnie dopasować do potrzeb swojego obiektu – w komplecie bowiem jest zadajnik obrotów, który poprzez generację napięcia 0-10 V pozwala regulować wentylator w zakresie od 0 do 100 % jego możliwości.

Rys.2. Zadajnik obrotów wentylatora.


Rys.3. Zmiana wydajności w przypadku zmiany hydrauliki przewodu wentylacyjnego przy stałych obrotach wentylatora n=const.

Automatyka wyłączona.

Obroty raz ustawione utrzymują charakterystykę wentylatora na krzywej im odpowiadającej. I w przypadku zmiany charakterystyki hydraulicznej krzywa A oporów hydraulicznych sieci może zmienić się w krzywą o przebiegu B wyznaczając tym samym inny punkt pracy wentylatora. Widzimy na podstawie analizy rysunku 3, że drastycznie spadnie wydajność powietrza odciąganego, a tym samym pogorszą się warunki higie-niczne powietrza w pomieszczeniach wentylowanych. Czy można temu zaradzić?
Producenci w swoich zamysłach projektowych konstruując wentylator Pampero przewidzieli taką możliwość dzięki, której wentylator potrafi utrzymać zadany przez inwestora normatyw higieniczny i tym samym stały przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych, niezależnie od zmiany hydrauliki przewodu wentylacyj-nego.
W tym celu wyposażono wentylator w rurkę impulsową, którą zamocowano w dyszy wlotowej do wirnika. Zadaniem jej jest umożliwienie pomiaru ciśnienia statycznego przed wirnikiem w gardzieli wlotowej.

Rys.4. Lej wlotowy do wirnika wentylatora z rurką impulsową pomiaru ciśnienia.

Pomiar tego ciśnienia w połączeniu z pomiarem ciśnienia statycznego na kanale wlotowym o średnicy nominalnej 315 jaką stanowi średnica otworu ssącego wentylatora na kryzie rys.5 pozwala na określenie ciśnienia różnicowego Dp, a stąd już łatwo określić poziom wydajności wentylatora ze wzoru:


Wartość stałej k jest określana przez producenta, dla konkretnej typowielkości wentylatora.
W przypadku wentylatora Pampero 315, po pomiarach przepływowych stała k wynosi 181.8.

Rys.5. Kryza pomiarowa ciśnienia statycznego na wlocie do wentylatora.

Co nam to daje w praktyce?
Stosując wentylator Pampero, inwestor znając stałą k może po zmierzeniu manometrem ciśnienia różnicowego między gardzielą wlotową wirnika, a kryzą wlotową wentylatora w prosty sposób określić wydajność wentylatora w danym przypadku montażowym, w sieci istniejącej w rzeczywistych parametrach hydraulicznych.
Tutaj już krok tylko do automatyzacji przepływu, bo skoro wentylator w prosty sposób reguluje swoje obroty
i skoro jest możliwość pomiaru ciśnienia różnicowego, to czy nie istnieje „magiczna skrzynka”, która potrafi
to wykorzystać i stworzyć wygodę inwestorowi lub rozwiązać ręce projektantowi wentylacji w tworzonym przez niego projekcie?

Oczywiście jest taka możliwość, wystarczy zaopatrzyć układ w regulator ze zintegrowanym pomiarem ciśnienia i wygoda pracy układu staje się faktem.


Rys.6. Regulator z zintegrowanym pomiarem ciśnienia.

Regulator ten, sam dopasowuje obroty wentylatora tak, by ustalony poziom zadanej wydajności wentylatora został utrzymany bez względu na zmianę hydrauliki kanału wentylacyjnego.

Rys.7. Diagram pokazuje jak wentylator reaguje na zmianę hydrauliki kanału wentylacyjnego by utrzymać żądany poziom wydajności. Automatyka włączona.

Drugą zaletą regulatora jest fakt, że pozwala na ustawianie dwóch poziomów zadanej wydajności dla dwóch różnych interwałów czasowych. Wystarczy zaopatrzyć układ automatyki w zegar sterujący i przy pomocy pokręteł P1 i P2 ustawić różne poziomy wydajności wentylatora dla pór dziennej i nocnej jego pracy. Często w porze nocnej potrzeby wentylacyjne są niższe, tym samym można zwiększając ekonomię pracy układu, zmniejszyć zużycie mocy zmniejszając hałas urządzenia a również minimalizując stratę ciepła, które uchodzi wraz z powietrzem wywiewanym.


Rys.8. Widok elektroniki układu regulacyjnego, widoczne potencjometry nastaw P1 dla pory dziennej i P2 dla pory nocnej.

Konstrukcja wentylatora w swojej istocie posiada sporych rozmiarów ekran. Ekran ten ma znaczenie dwojakie. Pozwala w znaczny sposób na ukierunkowanie strugi powietrza usuwanego do góry jak również dzięki wyłożeniu od wewnątrz materiałem dźwiękoizolacyjnym w znaczny sposób wygłusza pracę aku-styczną wentylatora, minimalizując jego akustyczną uciążliwość do otoczenia.

Rys.9. Przekrój wentylatora z widocznym materiałem dźwiękoizolacyjnym.

Wyniki badań hałasu (<66 dBA w odległości 1 m od wylotu) wskazują, że wentylator pod tym względem nie nastręcza kłopotów użytkownikowi. Wartości te klasyfikują go do grupy maszyn bardzo cichych. Dobrze to rokuje o jego użyteczności na obiektach mieszkaniowych. Również hałas do wewnątrz pomieszczenia zmniejszany przy pomocy tłumików opływowych, podstaw tłumiących lub po prostu przy pomocy specjalnej kulisy zawieszanej na kołnierzu podstawy dachowej jest niski i daje komfort wypoczynku w bardzo dobrych warunkach higienicznych nawet w przypadku ostatnich kondygnacji budynków mieszkalnych, gdzie uciążli-wość wentylatora jest największa (hałas do kanału <61 dBA w odległości 1m od wlotu).


Rys.10. Kulisa akustyczna zawieszana na kołnierzu montażowym wentylatora bezpośrednio na podstawie dachowej.


Rys.11. Wentylator Pampero. Wycięcie pokazuje przekrój wraz z umiejscowieniem przewodów impulsowych sterowania wydajnością.

INFORMACJA OGÓLNA

PRZEZNACZENIE
Wentylatory typoszeregu PAMPERO przeznaczone są do pracy w instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnego
przeznaczenia.

ODMIANA WYKONANIA
[ P ] – Odmiana podstawowa: wentylator pracuje z obrotami nominalnymi maksymalnymi ]
[ R ] – Odmiana z regulacją obrotów: wentylator pracuje z płynną regulacją obrotów
[ S ] – Odmiana z regulacją charakterystyki: wentylator sterowany jest REGULATOREM CIŚNIENIA
utrzymując zadane parametry przepływowe wentylatora.

WIELKOŚCI: 250, 315

OZNACZENIE:

RODZAJ:

 • Wentylator dachowy promieniowy z wyrzutem pionowym
 • Standardowy

GŁÓWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

OBUDOWA
Części składowe:

 • PODSTAWA
  Podstawa stanowi element nośny: UKŁADU WIRUJĄCEGO, wyprofilowanego EKRANU BOCZNEGO
  i KOPUŁY osłonowej.
 • PODSTAWA w części przywirnikowej posiada otwory impulsowe ciśnienia statycznego.
 • PODSTAWA posiada w dolnej części gwintowane otwory przeznaczone do mocowania wentylatora do konstrukcji
  wsporczej.

EKRAN BOCZNY
Wyprofilowany EKRAN BOCZNY – spełnia funkcje:

 • ukierunkowania wypływu powietrza z wentylatora – wyrzut pionowy
 • osłony akustycznej wylotu wirnika
 • poprawy aeracji otworu wentylacyjnego zamkniętego wentylatorem Pampero przy wyłączonym zasilaniu silnika

Materiał:

 • laminat poliestrowo-szklany
Połączenia:
 • Ekran – podstawa: połączenie śrubowe

UKŁAD WIRUJĄCY
Części składowe:

 • RAMA
 • KOŁO WIRNIKOWE – typ: promieniowe, z łopatkami zagiętymi do tyłu
 • SILNIK NAPĘDOWY – elektronicznie komutowany [EC]
Materiały:
 • Rama – kompozyt włókno węglowe
 • Koło wirnikowe – blacha aluminiowa
Połączenia:
 • Rama – silnik: połączenie śrubowe
 • Silnik – koło wirnikowe: połączenie śrubowe
KOPUŁA

Materiał:

 • Laminat poliestrowo-szklany
Połączenia:
 • Kopuła – rama: połączenie śrubowe

WYMIARY GŁÓWNE

UKŁADY MONTAŻOWE

Masa: 35 kg Masa: 35 kg
Masa: 33 kg Masa: 33 kg
Masa: 15 kg Masa: 17 kg

PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

AKUSTYKA

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odległości 1 metra, w wariancie pracy z maksymalną wydajnością przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystano urządzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi.
Poziom ciśnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odległości 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartości podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odległości pomiarowej powoduje spadek ciśnienia akustycznego o 5dBA. 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE, STEROWANIE

Szczegóły dotyczące podłączeń elektrycznych i sterowania znajdziesz

TUTAJ

 

 

copyright © Uniwersal Uniwersal