Polityka prywatności


Klauzula informacyjna
(RODO)
25 maja 2018 r.

obowiązująca w Spółce Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Wdrażania
Postępu Technicznego UNIWERSAL Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.
Zakopiańska 1a [dalej Spółka]

KLAUZULA INFORMACYJNA dla Klientów Spółki oraz osób, które nie są Klientami Spółki

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe przekazywane w związku Państwa z zapytaniem ofertowym lub zamówieniem, które Państwo złożyli bądź drogą e-mailową, bądź na piśmie, bądź w jakiejkolwiek innej formie lub zawarciem umowy.

Nawet jeśli nie są Państwo naszym Klientem, lecz będą się Państwo z nami kontaktować, wówczas Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Może to mieć np. miejsc e, kiedy są Państwo pracownikiem naszego Kontrahenta.

Przekazanie danych osobowych jest koniecznym warunkiem udzielenia Państwu odpowiedzi, złożenia oferty, zawarcia umowy oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa.

Jeżeli żądane dane osobowe nie zostaną przekazane, nie będziemy w stanie udzielić Państwu odpowiedzi, a tym samym zawrzeć umowy. Dane osobowe mogą być również pobierane na podstawie Państwa zgody od osób trzecich, (np. Biuro Informacji Kredytowej S.A. lub biura informacji gospodarczej) oraz źródeł publicznych.

Jednocześnie na podstawie Państwa zgody Spółka przetwarza dane w celach marketingowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wiąże się dla Państwa z żadnymi konsekwencjami.

Nie będą wówczas Państwo informowali o promocjach i nowych produktach.

a) Administrator danych: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Wdrażania Postępu Technicznego UNIWERSAL Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Zakopiańska 1a,

b) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

Marketing

W oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę Spółka będzie przetwarzać Państwa dane w celach marketingowych obejmujących przekazywanie Państwu informacji o promocjach, jak również udział w akcjach promocyjnych i marketingowych. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6.1.a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Przygotowanie i obsługa umów

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest sprzedaż urządzeń wentylacyjnych i realizacją umowy sprzedaży. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6.1.b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Wypełnianie zobowiązań prawnych

Przetwarzanie danych osobowych następuje także w celu wypełniania zobowiązania prawnego.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6.1.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Windykacja

Przetwarzaniem w prawnie uzasadnionym interesie są wszelkie czynności zmierzające do odzyskania należności Spółki, w szczególności kontakty telefoniczne lub listowne, kierowanie spraw do podmiotów zewnętrznych takich jak kancelarie windykacyjne lub kancelarie prawne, kierowanie sporów do sądów cywilnych lub arbitrażowych.

Prezenty i materiały promocyjne

Dane osobowe mogą być również wykorzystywane do przesyłania prezentów dla osób współpracujących ze Spółką.

c) Kategorie przetwarzanych danych

Spółka będzie przetwarzać tylko takie dane osobowe, które będą niezbędne do realizacji umowy oraz prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki: imię, nazwisko, adres, numer PESEL oraz dane dokumentu tożsamości, adres e-mail oraz numery telefonów w celu nawiązywania bezpośredniego kontaktu.

Dostęp do Państwa danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy Spółki.

d) Źródło pochodzenia danych

Spółka będzie korzystać z danych dostarczanych do Spółki

e) Okres przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak wymagają tego obowiązujące przepisy (na przykład przepisy związane z przedawnieniem potencjalnych roszczeń względem Spółki) lub jeśli zostaną ocenione jako niezbędne w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania. Dane są usuwane z poszczególnych zbiorów sukcesywnie w zależności od przepisów szczegółowych regulujących ich przechowywanie. Maksymalny okres przechowywania danych osobowych związanych ze stosunkiem umownym wynosi 10 lat.

f) Odbiorcy danych

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez inne podmioty.

g) Państwa prawa

Mają Państwo prawo:

• uzyskać od Spółki potwierdzenie, czy przetwarzane są Państwa dane os obowe, a jeżeli ma to miejsce, to są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do tych danych (Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą; art. 15 RODO);

• żądać niezwłocznego sprostowania niedokładnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (Prawo do sprostowania danych; art. 16 RODO);

• żądać od Spółki niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych (Prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”; art. 17 RODO);

• żądać od Spółki ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (Prawo do ograniczenia przetwarzania; art. 18 RODO);

• złożyć skargę na sposób, w jaki Spółka przetwarza Państwa dane. Skargę składa się do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (do czasu powołania Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo praw o do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ale tylko w zakresie wynikającym z artykułu 6.1.f RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora – tj. Spółki).

Jeśli z kolei wyrazili Państwo zgodę na konkretny cel przetwarzania (artykuł 6.1.a RODO) to mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień powinni Państwo skontaktować się ze Spółką drogą e-mailową pod adresem: od@uniwersal.com

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie dotyczy

i) Inspektor ochrony danych

Nie dotyczy

Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.